startStrefa WiedzyVademecum wierzyciela
vademecum wierzyciela
22
06
2016
01
Odzyskiwanie należności na drodze polubownej i sądowej
Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze stosowaniem kredytu kupieckiego, pojawią się problemy z kontrahentami, którzy z jakichś powodów nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Umiejętność rozwiązywania tego typu kłopotów jest bardzo ważna w zarządzaniu przedsiębiorstwem – nie sposób bowiem osiągnąć sukcesu biznesowego, kiedy zagrożona jest płynność finansowa. W jaki sposób radzić sobie z partnerami, którzy mimo prób polubownego rozwiązania sprawy w dalszym ciągu uchylają się od spłaty należności?
22
06
2016
02
Postępowanie nakazowe
Istota postępowania nakazowego została uregulowana w przepisach art. 484 – 497 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Ustawodawca stworzył szybką i stosunkową tanią drogę odzyskania należności pieniężnych od dłużnika. Sąd rozpoznaje sprawę w tym trybie procedowania tylko i wyłącznie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie – jest to zatem postępowanie fakultatywne. Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że nie jest wyznaczana rozprawa z udziałem stron i publiczności – sędzia rozpoznaje sprawę w swoim gabinecie, wydając nakaz zapłaty.