startPrzetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kontaktujących się
z infolinią Kancelarii Prawnej VIA LEX


**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z kontaktem z naszą infolinią, jest Kancelaria Prawna Via Lex. Szcześniak i Wspólnicy sp. k. (dalej: „Kancelaria”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby wykonanego kontaktu oraz dla celów wynikających z przedmiotu kontaktu, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Kancelarią w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. W określonych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu kontaktu (np. wykonywania umowy). Ponadto dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
3) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody);
6) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Niezależnie od powyższych, przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności – w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny Kancelarii (51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12) lub drogą elektroniczną na adres: odo@vialex.pl.