startPrzetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kontaktujących się
z infolinią Kancelarii Prawnej VIA LEX


Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z kontaktem z naszą infolinią, jest Kancelaria Prawna Via Lex. Szcześniak i Wspólnicy sp. k. (dalej: „Kancelaria”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby wykonanego kontaktu oraz dla celów wynikających z przedmiotu kontaktu, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Kancelarią w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. W określonych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu kontaktu (np. wykonywania umowy). Ponadto dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody);
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Niezależnie od powyższych, przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności – w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny Kancelarii (51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12) lub drogą elektroniczną na adres: odo@vialex.pl.

Klauzula informacyjna Zleceniodawcy dla osób reprezentujących i osób kontaktowych po stronie Zleceniobiorcy/Kontrahenta


Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Via Lex. Szcześniak i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław.
Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani z nami skontaktować, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: odo@vialex.pl.

Skąd mamy Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • zajmowane stanowisko,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu albo inne dane teleadresowe niezbędne do komunikacji
 • zostały przekazane Administratorowi przez Zleceniobiorcę/Kontrahenta z którym zawarł umowę o współpracy, w ramach której został(a) Pani/Pan wskazany(a) jako osoba uprawniona do reprezentowania lub do kontaktu w imieniu  Zleceniobiorcy/Kontrahenta w sprawach związanych z realizacją tej umowy.
W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani  dane osobowe?

Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)).

Prawnie uzasadnione interesy Administratora polegać będą na:
 • ustaleniu reprezentacji uprawnionej do podejmowania działań w imieniu Zleceniobiorcy/Kontrahenta.
 • utrzymaniu bieżącego kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcą/Kontrahentem.
 • ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku z zawarciem i realizacją powyższej umowy,
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora, w tym w związku z audytami i kontrolami wewnętrznymi realizowanymi przez Administratora.

Administrator będzie wykorzystywał Pani/Pana dane przez cały okres realizacji umowy zawartej ze Zleceniobiorcą/Kontrahentem, a po tym okresie – w zakresie i przez czas przewidziany przepisami prawa (w szczególności przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń w związku z realizacją umowy).

Komu możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy Kaczmarski (https://kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom władzy publicznej.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie ma Pani/Pana uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Ponieważ Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • zgłosi Pani/Pan zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;
 • Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:
 • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał(a), aby zostały usunięte;
 • dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej bezpośrednio z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przy czym w ramach realizacji umowy zawartej ze Zleceniobiorcą/Kontrahentem, Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie urzędu).