startInformacje o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia
  1. W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej Klient), przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Kancelarią Prawną Via Lex L. Szcześniak I Wspólnicy Spółka Komandytowa (dalej Kancelaria) Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

  2. Do zachowania ww. terminu wystarczy złożenie Kancelarii oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, przykładowo na adres mailowy: odstapienie@vialex.pl

  3. Kancelaria, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Kancelarią Umowy, Kancelaria zwróci Klientowi wszystkie płatności dokonane przez niego na podstawie Umowy (jeżeli Klient uiścił opłatę w związku z Umową, od której odstępuje) z zastrzeżeniem pkt.5 i pkt.6.

  5. W przypadku, gdy Klient zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej Usługi objętej Umową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty za taką Usługę świadczoną przez Kancelarię do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

  6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy Klient na swoje wyraźne żądanie skorzystał w pełni z usługi Kancelarii świadczonej w ramach Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jak i w sytuacji, kiedy usługa polegała na dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło na wyraźne żądanie Klienta przed upływem terminu odstąpienia.

  7. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od zawartej z Kancelarią Umowy, Klient może wykorzystać wzór: https://vialex.pl/formularz-odstapienia