startAktualnościOstatni dzwonek na odzyskanie przedawniających się długów
Aktualności
02
11
2021
Ostatni dzwonek na odzyskanie przedawniających się długów
Dlatego wychodząc przedsiębiorcom naprzeciw w poniższym artykule pragniemy przybliżyć Państwu kilka kwestii:

  • Jak liczyć termin przedawnienia i dla którego z roszczeń wynosi on jedynie dwa lata,
  • Które z faktur VAT wystawionych w 2018 r. mogą być jeszcze egzekwowane do końca tego roku,
  • Czy wniosek o odroczenie płatności bądź wniosek o rozłożenie na raty otrzymany od dłużnika ma jakiś wpływ na termin przedawnienia roszczenia.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z powyższymi pytaniami.

Kodeks Cywilny reguluje wzajemne stosunki przedsiębiorców związane m.in. z wymagalnością należności i terminami ich przedawnienia. Ogólna zasada wskazuje, że termin przedawnienia roszczenia wynikającego z działalności gospodarczej wynosi trzy lata od dnia wymagalności roszczenia i co ważne, upływa z ostatnim dniem roku. Od powyższej zasady ogólnej istnieją wyjątki, które dotyczą m.in. świadczenia usług bądź sprzedaży towaru – w tym wypadku termin przedawnienia skrócony został do dwóch lat i także upływa on z ostatnim dniem roku, w którym upłynęły dwa lata od terminu płatności faktury VAT. W praktyce pozwala to egzekwowanie w Sądzie faktur VAT które wystawione zostały od początku 2019 r., bez względu na to, na który dzień roku przypadał termin płatności.

Z jakim terminem przedawnia się moje roszczenie?

W praktyce trudnością dla przedsiębiorców jest zweryfikowanie w jaki sposób zakwalifikować czynności wykonane na rzecz innego przedsiębiorcy, co ma niebagatelny wpływ na termin przedawnienia. Istotne problemy dostrzeżone w dotychczasowej praktyce związane są z rozróżnieniem tego, czy dana czynność może być uznana za usługę, czy jest po prostu roszczeniem z tytułu działalności gospodarczej. Przepisy związane z tym rozróżnieniem są niejasne, orzecznictwo sądów powszechnych także nie pomaga zweryfikować tego w jasny sposób. W praktyce prowadzonych spraw sądowych prawnicy powołują się na dotychczasowe doświadczenie z podobnych spraw. W związku z tym, że z końcem tego roku potencjalnie ulegają przedawnieniu roszczenia z terminem dwuletnim, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią VIA LEX. Prawnicy działających w ramach kancelarii zweryfikują charakter świadczenia objętego fakturą, co do którego istnieje wątpliwość. Jeżeli termin ten ulegać będzie przedawnieniu, Kancelaria pomoże wyegzekwować roszczenie na drodze sądowej.

A co z transportem?

Innymi zasadami rządzą się wierzytelności powstałe w branży transportowej, gdzie termin przedawnienia wynosi rok i – co ważne – liczy się od dnia zlecenia transportowego, a nie terminu płatności faktury VAT. Termin przedawnienia w przypadku transportu ulega zawieszeniu od dnia złożenia reklamacji bądź wezwania do zapłaty na okres nie dłuższy niż 90 dni. To powoduje, że w praktyce, termin przedawnienia może wynosić rok i trzy miesiące. Istotnym jest też to, że termin przedawnienia nie ulega przedłużeniu do końca roku, jak przy pozostałych typach umów. Dlatego w przypadku transportu należy szczególnie pilnować tego, by pozew do Sądu został wysłany odpowiedniego dnia roku, przypadającego w przeciągu roku (ewentualnie przedłużonego o trzy miesiące) od dnia przyjęcia zlecenia transportowego.

Jakie są konsekwencje skierowania do Sądu faktury VAT po upływie terminu przedawnienia?

Najważniejszym skutkiem skierowania do Sądu tzw. przedawnionej faktury VAT jest, to że dłużnik może powołać się na taki zarzut składając sprzeciw do Sądu. Jeżeli dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, to powództwo ulegać będzie oddaleniu w całości. Sąd rozstrzygnie, że przedsiębiorca nie może już kierować do dłużnika roszczenia z tytułu przedawnionej faktury VAT. Dodatkowo jeżeli dłużnik występować będzie w sprawie Sądowej wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem (radcą prawnym bądź adwokatem) to przedsiębiorca będzie zobowiązany ponieść koszty zastępstwa procesowego – tzw. wynagrodzenie pełnomocnika. Wynika ono bezpośrednio z widełek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i w praktyce jest nieuniknione.

Moja faktura VAT wystawiona została pod koniec 2018 r., ale płatność miała nastąpić dopiero na początku 2019 r. – Co mogę jeszcze zrobić?

Istotną zasadą do zapamiętania jest to, że termin przedawnienia roszczenia liczy się od dnia wymagalności faktury VAT, a nie jej wystawienia. W praktyce pozwala to na egzekwowanie przez przedsiębiorców należności, które wystawione zostały jeszcze w 2018 r., ale termin płatności przypadał już na 2019 r.

Co z terminem przedawnienia gdy dłużnik składa wniosek o odroczenie płatności bądź wniosek o rozłożenie na raty?

Powyższe oświadczenia dłużnika, które mogą być złożone pisemnie, poprzez e-mail lub sms, przerywają termin przedawnienia roszczenia. W konsekwencji od dnia złożenia takiego oświadczenia, termin przedawnienia roszczenia biegnie na nowo. W branży prawniczej nazywa się to: uznaniem roszczenia. Dłużnik składając takie pismo bądź wiadomość składa oświadczenie, że ma świadomość istnienia zobowiązania oraz swojej odpowiedzialności do jego spłaty. Kancelaria Prawna VIA LEX pomoże zweryfikować konkretną fakturę VAT której termin płatności przypadał przed 2019 r., ale dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty, bądź odroczenie płatności. Prawnicy na podstawie faktury VAT oraz oświadczenia dłużnika zweryfikują, czy należność z faktury VAT nie jest z tego powodu przedawniona.