startAktualnościSiedem najistotniejszych zmian procedowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Aktualności
06
05
2019
Siedem najistotniejszych zmian procedowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
W dniu 8 lutego 2019 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 3137). Z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż szeroki katalog proponowanych zmian ma na celu „uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem. Zmiany mają dać Polakom możliwość szybkiego i skutecznego i skutecznego dochodzenia swoich praw, zapewnić rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki1”. Poniżej przedstawiamy zestawienie siedem najistotniejszych zmian objętych przedmiotową nowelizacją:
  • Możliwość oddalenia oczywiście bezzasadnych powództw - Jeżeli z treści pozwu i załączników oraz z okoliczności wniesienia pozwu, a także faktów powszechnie znanych, będzie wynikała oczywista bezzasadność powództwa, Sąd będzie miał możliwość oddalenia powództwa na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając pozwu osobie wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.
  • Zarzut potrącenia – podstawą zarzutu potrącenia będzie mogła być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego. Podniesienie ww. zarzutu będzie możliwe tylko w piśmie procesowym, nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna.
  • Obowiązkowa odpowiedź na pozew – po formalnej weryfikacji pozwu przewodniczący będzie zobligowany do zarządzenia jego doręczenia pozwanemu oraz wezwania go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu Sąd będzie zawiadamiał stronę powodową. Jeżeli pozwany w wyznaczonym terminie nie wniesie odpowiedzi na pozew, Sąd będzie mógł wydał wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym.
  • Organizacja postępowania – nowelizacja wprowadza instytucję „posiedzenia przygotowawczego” mającego na celu rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń. Udział stron i ich pełnomocników ma być obowiązkowy, chyba że z okoliczności sprawy będzie wynikać, że udział pełnomocnika będzie wystarczający. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na ww. posiedzeniu sporządza się z udziałem stron plan rozprawy, który ma określać m.in.: 1) określenie przedmiotów żądań stron; 2) dokładnie określone zarzuty; 3) ustalenie faktów spornych; 4) terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie; 5) harmonogram rozprawy; 6) termin zamknięcia rozprawy.
  • Wnioski dowodowe – we wniosku o przeprowadzenie dowodu strona będzie obowiązana oznaczyć dowód w sposób umożliwiający przeprowadzenie go oraz określić i wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym dowodem. Sąd będzie miał możliwość pominąć dowód m.in.: 1) mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy; 2) nieprzydatny dla wykazania danego faktu; 3) niemożliwy do przeprowadzenia; 4) zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania. Pomijając dowód Sąd będzie wydawał postanowienie, w którym wskaże odpowiednią podstawę prawną.
  • Rozpatrywanie zażaleń – nowelizacja za niedopuszczalne uznaje zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu, tj.: 1) drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tą samą stronę na to samo postanowienie; 2) zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą wcześniejszego zażalenia, chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę. Ww. zażalenie Sąd będzie pozostawiał w aktach sprawy bez dalszych czynności.
  • Sprawy gospodarcze – nowelizacja wprowadza odrębny dział regulujący „postępowanie w sprawach gospodarczych”. W jego ramach powód będzie zobligowany do powołania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew. Twierdzenia i dowody powołane z naruszeniem przepisów podlegają pominięciu, chyba że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.
1https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11783,wielka-reforma-procesu-cywilnego.html
Link do projektu nowelizacji: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3137