startAktualnościPrzekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Aktualności
21
06
2021
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Z początkiem 2021 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi spółki komandytowe stały się płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Powyższe oznacza, że dochód spółki jest obecnie opodatkowany już na poziomie spółki, co de facto sprowadza się do jej podwójnego opodatkowania. Spółki komandytowe utraciły zatem istotny przywilej polegający na ich opodatkowaniu jedynie na poziomie wspólników, wyłącznie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sposobem na uniknięcie negatywnych skutków podatkowych jest dokonanie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, w których opodatkowani są wyłącznie wspólnicy w sposób, jaki był do 2021 roku przewidziany również dla spółek komandytowych.

Celem przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną konieczne jest zrealizowanie czterech etapów:

 1. Stworzenie planu przekształcenia spółki;
 2. Powiadomienie wspólników o dążeniu do przekształcenia;
 3. Przyjęcie uchwały o przekształceniu;
 4. Wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

1. Sporządzenie planu przekształcenia

Pierwszą czynnością konieczną do skutecznego przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną będzie sporządzenie planu przekształcenia, który powinien zostać przygotowany przez wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki, co w praktyce najczęściej sprowadza się do jego utworzenia przez komplementariuszy. Plan musi zostać sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z reguły przygotowuje się go na takich samych zasadach, jak roczne sprawozdanie finansowe jednak dodatkowo musi on zostać uzupełniony o konkretne załączniki, do których należą: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki jawnej będącej rezultatem przekształcenia oraz sprawozdanie finansowe, na podstawie którego określono wartość spółki.

2.  Powiadomienie wspólników o dążeniu do przekształcenia

Po przygotowaniu ww. dokumentów spółka winna zawiadomić wszystkich wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienia należy dokonać dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki. Jeżeli umowa spółki nie precyzuje tej kwestii, do zawiadomienia można przyjąć dowolną formę. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż miesiąc przed planowanym podjęciem uchwały, a drugie na co najmniej dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Do obligatoryjnych elementów zawiadomienia należą:

 • informacja o najważniejszych elementach planu przekształcenia;
 • miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z planem;
 • projekt uchwały o przekształceniu;
 • projekt umowy spółki jawnej.

3. Przyjęcie uchwały o przekształceniu

Najistotniejszym etapem całego procesu jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną. Uchwała musi zostać podjęta przez wszystkich wspólników (tj. komandytariuszy oraz komplementariuszy) w formie aktu notarialnego. Uchwała musi zawierać następujące elementy:

 • informacje typie spółki, w jaki zostaje przekształcona tj. ze spółki komandytowej w spółkę jawną;
 • dane wspólników mających prowadzić sprawy spółki i reprezentujących ich na zewnątrz;
 • zgodę wszystkich wspólników na brzmienie umowy nowopowstałej spółki jawnej.

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz konieczność powołania wspólników mogących reprezentować nowopowstałą spółkę jawną.


4. Wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS

Ostatnią formalnością jest złożenie wniosku o wpis przeprowadzonego przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek powinien zostać złożony przez wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki. Spółka komandytowa staje się spółką jawną z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę komandytową. Opłata za wpisanie przekształconej spółki do KRS wynosi 500,00 zł. Ponadto konieczne jest uiszczenie opłaty 100,00 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek podatkowy występuje wyłącznie w sytuacji kiedy wartość wkładów do spółki jawnej jest wyższa od wartości wkładów do spółki komandytowej – wówczas konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki wynoszącej 0,5% różnicy wkładów. Podatek ten jest pobierany przez notariusza.

Zmiana formy prawnej spółki nie wpływa na ciągłość jej bytu prawnego. Spółce jawnej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej.