startAktualności„E-doręczenia” - Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych
Aktualności
24
11
2020
„E-doręczenia” - Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych
W dniu 18 listopada 2020 roku odbyło się 21. posiedzenie Sejmu RP, na którym zakończono prace nad rządowym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk nr 239). Głównym założeniem projektu było zredefiniowanie zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi przez wprowadzenie rejestrowanego doręczenia elektronicznego jako rozwiązania domyślnego. Jej uzupełnienie ma stanowić tzw. „publiczna usługa hybrydowa”, która umożliwi urzędom wysyłkę korespondencji w postaci elektronicznej w kontaktach z osobami niekorzystającymi z tego typu rozwiązań.

Na mocy uchwalonej ustawy podmioty publiczne będą doręczały korespondencję z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres wpisany do bazy adresów elektronicznych bądź na adres elektroniczny, z którego korespondencja została nadana. Wskazana baza będzie rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy czym jedynie podmioty publiczne będą mogły wyszukać adres do doręczeń elektronicznych dowolnego podmiotu. W przypadku podmiotów niepublicznych, swobodny dostęp będzie dotyczył jedynie adresów do doręczeń elektronicznych podmiotów publicznych. 

Jeżeli obywatel nie zdecyduje się na wpisanie danych kontaktowych do bazy adresów elektronicznych lub nie zainicjuje korespondencji w formie elektronicznej, podmiot publiczny będzie doręczał korespondencję z wykorzystaniem tzw. „publicznej usługi hybrydowej”. W jej ramach podmiot publiczny będzie przesyłał korespondencję za pomocą środków komunikacji elektronicznej do operatora pocztowego, który przekształci dokument elektroniczny w przesyłkę listową i doręczy go odbiorcy końcowego w formie tradycyjnej.

Przyjęta ustawa o doręczeniach elektronicznych oczekuje na podpis Prezydenta RP. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2021 roku, przy czym administracja publiczna ma stopniowo przechodzić na elektroniczne nadawanie korespondencji (np. sądy i prokuratura zaczną nadawać przesyłki elektroniczne dopiero w 2029 roku). 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=239